Lejebetingelser

Disse betingelser gælder for alle aftaler med TrueGuard A/S (herefter TrueGuard) om leje af TrueGuard-produkter, medmindre en anden skriftlig aftale er indgået. TrueGuards generelle handels- og abonnementsbetingelser gælder tillige for kundeforholdet. Ved modstrid mellem de generelle og de specifikke betingelser har de specifikke betingelser og tillægsvilkår forrang.

Du skal være mindst 18 år og myndig for at indgå en lejeaftale. Din aftale med TrueGuard består af dit mundtlige samtykke og/eller TrueGuards elektroniske ordrebekræftelse, der viser, hvad du har bestilt hos TrueGuard.

Ejendomsret

Den lejede genstand er TrueGuards ejendom og du kan derfor ikke sælge, pantsætte eller på anden måde retligt råde over det lejede. Der opnås ingen ejendomsret over det lejede igennem de løbende betalinger.

TrueGuards ejendomsret omfatter også genstande, der følger med som del af aftalen (herunder software), eller som senere erstatter (dele af) det lejede.

Brugsret

Lejeaftalen giver dig ret til at bruge det lejede. Brugsretten er begrænset til dig som lejer, og du er derfor ikke berettiget til at fremleje eller udlåne det lejede til tredjepart uden samtykke fra TrueGuard.

Den lejede genstand må ikke ændres eller udskiftes. Fabrikationsnumre eller andre mærker, der tjener til identifikation af genstanden eller angiver TrueGuards ejendomsforbehold, må ikke fjernes.

Firmware- og BIOS-opdateringer må ikke foretages af andre end TrueGuard.

Lejeydelsen

Som vederlag for brugen af den lejede genstand betales en lejeydelse, hvis størrelse afhænger af det lejede produkt og den lejeaftale, der er indgået. Lejen indgår som del af en serviceordning, der er underlagt vilkårene i TrueGuards almindelige abonnementsbetingelser. De gældende abonnementsbetingelser kan altid findes på www.trueconnectshop.dk/handelsbetingelser.

Lejeydelsen betales månedsvist forud. Den første regningsperiode umiddelbart efter oprettelse eller ændring af aftalen kan afvige herfra, men efterfølgende opkrævninger vil være for en periode på én måned ad gangen.

Ved indgåelse af en lejeaftale vil eventuelle andre tillægsabonnementer hos TrueGuard ligeledes blive opkrævet månedligt, uanset tidligere aftale om betalingsperiode, således at lejeydelse og tillægsabonnement altid faktureres samlet.

Fejl eller mangler ved den lejede genstand samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på dine forhold som lejer, fritager dig ikke for at betale lejeydelsen.

Alle priser er inkl. moms.

TrueGuards ansvar

TrueGuard er ansvarlig for, at den lejede genstand opfylder de krav og specifikationer, der fremgår af aftalen. I tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede sørger TrueGuard for afhjælpning fra leverandøren.

TrueGuard er ansvarlig for at levere genstanden til lejeren i overensstemmelse med de leveringsvilkår, der fremgår af TrueGuards almindelige handelsbetingelser.

Lejers ansvar

Som lejer er du ansvarlig for enhver skade på det lejede, der ikke skyldes funktionsfejl opstået ved normal brug af det lejede. Det betyder, at du som lejer bærer omkostningerne ved enhver skade, der opstår som følge af forsætlig eller uagtsom, delvis eller hel beskadigelse af det lejede. Ansvaret gælder altså også beskadigelse ved tab, hærværk eller lignende, der ikke normalt dækkes af indboforsikringen.

Som lejer er du forpligtet til at tegne en forsikring mod bortkomst eller beskadigelse af den lejede genstand samt mod det ansvar, du som bruger eller TrueGuard som ejer måtte pådrage sig ved brug af den lejede genstand. Som lejer friholder du TrueGuard for ethvert ansvar, du måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af brug af det lejede, herunder hvis det lejede benyttes i strid med gældende forskrifter.

Enhver skade på det lejede skal meddeles TrueGuard omgående.

Hvis den lejede genstand kan repareres, skal dette ske på TrueGuards servicecenter eller hos en af TrueGuard godkendt samarbejdspartner og kun efter forudgående aftale med TrueGuard.

Det er dit ansvar som lejer, at TrueGuard til enhver tid har din korrekte adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Ved adresseændring skal TrueGuard informeres senest 7 dage før flytningen.

Generelt

Vi trækker lejeydelsen på lejers betalingskort én gang i måneden så længe aftalen er gældende. Alle kvitteringer kan ses online under lejers konto på www.trueconnectshop.dk. Såfremt lejer skifter betalingskort skal lejer opdatere betalingskort information under sin konto online på www.trueconnectshop.dk.

Vedligeholdelse

Som lejer skal du vedligeholde den lejede genstand, så den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Fortrydelsesret

Når du indgår en lejeaftale har du altid 14 dages fortrydelsesret ifølge forbrugeraftaleloven. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele TrueGuard din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. brev, e-mail eller ved opkald til Kundeservice).

Opsigelse

Lejeaftalen kan frit opsiges til månedens udgang. Du kan opsige ved at ringe til TrueGuard Kundeservice på 70225088 eller ved at skrive til info@trueGuard.dk.

Ved opsigelse inden for en forudbetalt periode refunderes et evt. tilgodehavende til den konto, du oplyser i forbindelse med opsigelsen. Alle kundekonti opgøres månedligt, hvorefter et evt. tilgodehavende udbetales uden unødig forsinkelse.

Tilbagelevering

Når lejeaftalen opsiges eller ophører, skal den lejede genstand tilbageleveres til TrueGuard. Tilbagelevering skal ske efter forudgående aftale med TrueGuard. TrueGuard betaler herefter fragtomkostningerne, der er forbundet med at returnere genstanden.

Når du sender det lejede retur til os, er du ansvarlig for, at det er pakket forsvarligt ind. Det anbefales, at du gemmer den originale emballage. Du har også mulighed for at købe et godkendt emballagesæt hos TrueGuard.

Når du tilbageleverer et lejet alarmsystem, sørger TrueGuard for, at alle data og personlige oplysninger slettes fra kontoen. Det er ikke muligt efterfølgende at få data gendannet, når alarmsystemet er leveret retur.

Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse af aftalen forbeholder TrueGuard sig ret til at hæve lejeaftalen og tilbagetage det lejede samt kræve forfalden leje og omkostninger, der er medført af misligholdelsen, betalt. Følgende udgør væsentlig misligholdelse:

  • Hvis leje eller andre skyldige beløb udebliver i mere end otte dage efter forfaldsdato.
  • Hvis lejer vanrøgter eller forsømmer at vedligeholde den lejede genstand.
  • Hvis lejer forsømmer sin meddelelsespligt i forbindelse med skade på det lejede eller ved adresseændring.
  • Hvis den lejede genstand overdrages til tredjepart uden TrueGuards samtykke.
  • Hvis den lejede genstand anvendes i strid med love, forskrifter og instruktioner, der gælder for brug.